,
-


( )














- (lact-), - (lacti-), - (lacto-)
















-




- (laryng-), - (laryngo-)




















-











- (leuc-, leuk-), - (leuco-, leuko-)















-






,

,






- (lept-), - (lepto-)
















,





,

- (lien-), - (lieno-)
- (lys-), - (lysi-), - (lyso-)









- (lymphaden-), - (lymphadeno-)



- (lymphangi-), - (lymphangio-)






,
-











,

















- (lip-), - (lipo-)

























- (lith-), - (litho-)












()





-
















-
.









,












- (log-), - (logo-)





,


-











,








-


-




[an error occurred while processing this directive]


(c)